มูลนิธิใจงาม

Heading

มูลนิธิใจงาม

ตั้งอยู่เลขที่ 1/14 หมู่ 1 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จัดตั้งต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เลขลำดับที่ กท 3031 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อให้การศึกษาศาสนาแก่ประชาชนทั่วไป
2.เพื่อในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน
4.เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป
5.เพื่อดำเนินการ หรือมีส่วนร่วมกับองค์กรเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์
6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องใดๆกับการเมือง

พันธกิจหลักในปัจจุบันของมูลนิธิใจงาม มติคณะกรรมการบริหารมูลนิธิใจงามเห็นว่า
ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม New tm ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเป็นอย่างดี
จึงได้ให้การสนับสนุนในการจัดทำและดำเนินการของสถานีโทรทัศน์ New tm
ผ่านการเปิดบัญชีธนาคารมูลนิธิใจงานเพื่อโครงการฯต่างๆของทางสถานี และมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนทั่วไปในพันธกิจนี้

รายนาม
คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิใจงาม

 1.นายสุรศักดิ์ (อาจารย์สมิตร) มะดะเรส ประธาน
2.นายยูซบ พงกาวี รองประธานและกรรมการ
3.นายบัสรี เบ็ญกอหลี กรรมการ
4.นายนันทวิทย์ มาระกุล กรรมการ
5.นายธัชพล กลิ่นมาลัย กรรมการ
6.นางต้องจิต มูซอ กรรมการ
7.นายอาดัม มะดะเรส กรรมการและเหรัญญิก
8.นายประสิทธิ์ มันตีเมาะ กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ

มูลนิธิใจงาม มอบอาหารแก่ประชาชนทุกศาสนา
ในยามวิกฤติโรคระบาด

มูลนิธิใจงาม มอบข้าวสารแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน

มอบหมายให้นายอาดัม มะดะเรส MR.GALADIMA UMUS IDRIS เป็นตัวแทนมูลนิธิ

มูลนิธิใจงามxมอบเงินข้าวสารแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน
ในพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร

มอบหมายให้นายอาดัม มะดะเรส เป็นตัวแทนมูลนิธิ