Leadership

ผู้บริหารช่องโทรทัศน์ NEWTM

โปรไฟล์ผู้บริหาร

นายยูซุบ พงกาวี

ผู้อำนวยการ

นายอินยัส นาคนาวา

กรรมการ

นายชวลิต มูฮำหมัด

กรรมการ

นายสมหวัง มะหะหมัด

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ มะดะเรส

กรรมการ

นายธัชพล กลิ่นมาลัย

ผู้จัดการสถานี